Skogsbruket kan förbättras med gasdrift och ökad produktionskapacitet

Energimyndigheten har beviljat totalt 3,1 miljoner kronor till två projekt som ska förbättra framtidens skogsbruk. Företaget Fiberdrive får stöd till sin skogsmaskin med gasdrift. Projektet Flowcut, som drivs av företaget Mekfab Engineering utvecklar en maskin för avskiljning och ihopsamling av klena träd avsedda för skogsbränsle.

Bioenergi väntas bli en väsentlig komponent i uppfyllandet av EU:s mål om förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser till 2020. I dag står biobränslen för ungefär en femtedel av energitillförseln i Sverige och för en tredjedel av användningen.

I dagarna har Energimyndigheten beslutat om att stötta två projekt som ska förbättra framtidens skogsbruk. Ett om mer kostnadseffektiv skörd av så kallade klenträd, och ett projekt om en gasdriven skogsmaskin som även kan drivas på biogas.

– Båda dessa projekt är mycket intressanta för framtiden då vi ser att uttaget av skogsbränsle och klenträd kan öka under förutsättning att skogsbruket gör anpassningar för en uthållig skog och miljö, säger Anna Lundborg, handläggare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten presenterade nyligen forskning som visar på ökade kunskaper om uttag av skogsbränsle och att uttaget kan öka om vi samtidigt ökar vår hänsyn till skog och miljö genom anpassningar i skogsbruket. En sammanfattning av forskningen finns i Energimyndighetens publikation Mer skogsbränslen - så påverkar det skog och miljö.

Om projektet kostnadseffektiv skörd av klena träd

Klena stammar från sena röjningar och tidiga gallringar är en relativt outnyttjad skogsbränsleresurs i dagsläget. För att kunna ta tillvara på den bränsleresursen behöver mer kostnadseffektiva skördesystem utvecklas. Projektet Flowcut, som drivs av Mekfab Engineering AB, kan öka möjligheterna att ta tillvara på dessa klenträd på ett effektivare sätt vilket kan leda till att klenträd som bränsleresurs kan bli ekonomiskt mer intressant.

Projektet utvecklar utrustning för fällning och hopsamling av klena träd i ett svep. Målet är att kunna avverka och hantera klena stammar utan avbrott då man växlar mellan olika produktionstekniker och därmed dubblera produktionskapaciteten jämfört med dagens aggregat. Mekfab Engineering får 900 000 kronor i stöd till projektet.

Om projektet gasdrivna skogsmaskiner

Skogsskötsel, avverkning och transporter av skogsråvara släpper ut närmare en miljon ton koldioxid per år. Maskiner inom skogsbruket drivs huvudsakligen med diesel vilket gör att en övergång till gasdrift, framför allt biogas, skulle innebära en betydande minskning av utsläpp av fossila bränslen inom skogssektorn.

Företaget Fiberdrive får drygt 2,2 miljoner kronor för att demonstrera en skogsmaskin med gasdrift, som bland annat ska ge bättre miljöprestanda och minska miljöpåverkan i form av markskador.

Kontakt:

Anna Lundborg 016-544 21 10