Styrmedel viktig faktor för fordonsgasmarknaden

Energimyndigheten har i en ny rapport analyserat läget på marknaden för biodrivmedel. Analysen visar bland annat på att styrmedel har varit en viktig faktor för utvecklingen på fordonsgasmarknaden och kommer vara en viktig faktor även i framtiden.

Högt pris på fossila alternativ gynnar fordonsgasen

Potentialen för framtidens biogasproduktion baseras på råvaror som innebär högre kostnader än merparten av dagens produktion. I kombination med att det är stor konkurrens om de råvaror som genererat högst lönsamhet hittills, avloppsslam samt mat-, restaurang- och livsmedelsavfall, leder det till att investeringar idag ofta har en större ekonomisk riskbild än för några år sedan.

– Den billigaste biogasen produceras av råvaror som det börjar bli brist på. En ökad produktion och en större marknad kommer därför att kosta mer än det gjort historiskt eftersom det är nödvändigt att använda dyrare råvaror. För att undvika att investeringar uteblir och för att andelen biogas i fordonssektorn ska fortsätta växa långsiktigt, behöver nya styrmedel komma till stånd, säger Anders Dahlberg, Energimyndigheten.

För att fordonsgas ska vara konkurrenskraftig gentemot bensin och diesel sätts priset i nuläget av distributörerna så att det ligger i snitt 10-20 procent lägre än bensinpriset. Därför är priset på bensin styrande för om biogas ses som lönsam att uppgradera och sälja som fordonsgas, eller om den ska användas inom andra sektorer. Ett högt pris på fossila drivmedel medför alltså att mer biogasproduktion blir relevant för användning som fordonsgas och vice versa. Utrymmet för att höja priset på fordonsgas till följd av dyrare råvaror är begränsat och avgörs främst på internationell basis i och med prissättningen på fossila alternativ.

Analys av otillåten export av etanol och biodiesel

I rapporten, som överlämnades till regeringen den 16 november, analyseras utöver fordonsgasmarknadens, även etanol och biodiesel liksom andra generationens biodrivmedel. För etanol och biodiesel läggs extra fokus på otillåten export till EU och upprättandet av tullar för att förhindra detta samt förslaget rörande indirekt förändring av markanvändning. I Sverige läggs framförallt fokus på förändringar i skattelagstiftningen och införandet av kvotplikt i Sverige. Rapporten följer även upp prisutvecklingen för etanol och biodiesel.

Kontakt:

Ellen Svensson 016-544 24 52