Sverige går med i Världsbankens nya initiativ Carbon Initiative for Development

Energimyndigheten har beslutat att delta i "Carbon Initiative for Development" med 23 miljoner US dollar, det vill säga drygt 155 miljoner kronor. Satsningen har inriktning på CDM-projekt i de minst utvecklade länderna.

Carbon Initiative for Development (Ci-Dev) är ett initiativ vid Världsbanken som ska stödja klimatprojekt i de fattigaste länderna i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling. Insatserna inom Ci-Dev kommer att ha fokus på Afrika samt länder klassade som "minst utvecklade länder" av FN, och främst inriktas på CDM-projekt på hushålls- eller bynivå som tydligt gynnar de allra fattigaste. Idag finns endast 1 procent av alla CDM-projekt i de minst utvecklade länderna.

Ett svensk deltagande i Ci-Dev ligger väl i linje med det svenska CDM- och JI-programmets mål om att bidra till utvecklingen av de flexibla mekanismerna och utvidga omfattningen av CDM i de fattigaste utvecklingsländerna.

– Insatserna inom Ci-Dev kommer att fokuseras på CDM-projekt inom förnybar energi, som exempelvis småskalig vattenkraft och solenergi, som innebär att fler människor får tillgång till elektricitet. Även innovativa projekt inom energieffektivisering, avfallshantering och vattenrening kan bli aktuella, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Grunden för Ci-Devs verksamhet är en form av så kallad resultatbaserad finansiering. Det innebär att betalningen sker i efterhand och baseras på de utsläppsminskningar och miljönytta som åstadkoms.

– Finansieringsformen innebär en garanti för projektägare och privata aktörer i dessa länder och innebär att svårfinansierade men socialt och miljömässigt angelägna projekt kan komma till stånd, säger Anna Hagvall vid Energimyndighetens enhet för Internationella klimatsatser.

Storbritannien deltar sedan tidigare i Ci-Dev. Ytterligare länder överväger deltagande.

Satsningen kommer att presenteras vidare vid ett seminarium om Sveriges CDM- och JI program i riksdagen den 7 november 2013.

Sveriges CDM- och JI-program

CDM är en projektbaserad mekanism under Kyotoprotokollet som ger möjlighet till hållbar utveckling och spridning av miljöteknik och samtidigt bidrar till växthusgasutsläppsminskningar i utvecklingsländer. Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska CDM- och JI-programmet och har i uppdrag att förvärva utsläppsminskningsenheter från andra länder i syfte att bidra till att uppnå Sveriges internationella klimatåtaganden samt det nationella delmålet till 2020. Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt samt på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Energimyndigheten har avtal med 80 enskilda CDM- och 2 JI-projekt, och medverkar i 8 multilaterala CDM- och JI-fonder.

Kontakt:

Bengt Boström 016-544 20 81 Anna Hagvall 016-544 21 24