100 miljoner till 12 biogasprojekt

Energimyndigheten har beslutat om stöd till 12 projekt inom biogasområdet. Dessa projekt omfattar totalt drygt 100 miljoner kronor.

Projekten handlar bland annat om biogasproduktion av fiskrens samt en unik produktionsteknik för småskalig framställning av fordonsgas för en lokal marknad.

- De beviljade projekten har god miljöprofil och innebär att ny teknik används för att utnyttja biomassan på ett effektivt sätt, både som bränsle och gödning. Det ska bli intressant att följa projektens genomförande, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.

Ett av de tolv projekten ska uppföra en biogasanläggning för rötning av fiskberedningsindustrins avfall. Rena Hav Sverige AB i Smögen får 20 miljoner för att genomföra projektet. Anläggningen kan även användas för att röta andra havsbaserade substrat som bortsorterad skräpfisk, musslor, med mera. Dessa substrat innebär en teknisk utmaning då de innehåller höga halter salt, kväve och fosfor. Projektets miljövärde är högt då stora mängder avfall som är rikt på växtnäring kan återföras i kretsloppet via rötresten samtidigt som näringsbelastningen på havet minskas.

Härnösands Energi & Miljö AB får stöd för ett projekt som ska visa på möjligheterna för mindre kommuner att från matavfall och slam producera fordonsgas till den lokala marknaden. Projektet är unikt i Sverige på grund av teknikval och sin småskalighet, och har stor potential att fungera som ett vägledande exempel för mindre kommuner som vill producera biogas från sitt avloppsslam och matavfall. Projektet får ca 13 miljoner kronor från Energimyndigheten och har som mål att producera 3 GWh fordonsgas per år.

Regeringen har sedan 2010 årligen avsatt medel för att stödja marknadsintroduktion av ny teknik och nya lösningar som stärker biogasens lönsamhet och bidrar till ökad produktion. Energimyndigheten har mellan 2010 och 2012 fördelat ca 233 miljoner kronor till projekt inom biogasområdet.

Kontakt:

Kalle Svensson 016-544 21 09 Maria Nyquist 016-544 23 46