Allt fler elkunder väljer avtal med rörligt pris

Under det tredje kvartalet 2014 var rörligt elpris fortfarande den vanligaste avtalsformen. Det är dessutom den avtalsform som ökar mest. Detta framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Under det senaste året har allt fler av Sveriges elkunder valt avtal med rörligt pris i stället för tidsbundna avtal. Under september 2014 hade 41,2 procent avtal med rörligt pris, medan 36,9 procent tecknat 1-3 årsavtal. Ett år tidigare var motsvarande andelar 38,3 respektive 38,1 procent.

– Den stora anledningen till detta är de låga elpriserna som nu noterats under en längre period, säger Daniel Andersson på Energimyndigheten.

Färre hushåll byter elleverantör

Under tredje kvartalet 2014 uppgick antalet byten av elleverantör till 114 337 bland hushållskunder. Detta var en minskning med 7 procent jämfört med tredje kvartalet 2013.

Elpriser fortsatt jämförelsevis låga

Under september 2014 ökade priset på el för hushållskunder jämfört med månaden innan vilket är en följd av sjunkande temperaturer och därmed högre elanvändning. Priserna var dock fortsatt jämförelsevis låga. För kunder med rörligt pris blev kostnaden 8-9 procent lägre än september 2013.

Tabell: Elpriser för lägenhetskunder vid olika avtal, SE3, öre/kWh, (exkl. skatter)

 

Rörligt pris1-års avtal2-års avtal3-års avtal*Anvisat avtal
September

50,5

53,5

53,8

53,3

74,9

*Anvisat avtal kallades tidigare tillsvidarepris

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Uppgifter om elnätföretagens priser avser den första januari och gäller sedan under ett helt kalenderår. Statistiken baseras på de priser som elnätföretagen redovisar till Energimarknadsinspektionen och som sammanställs i årsrapporter. Elnätpriserna är redovisade exklusive moms.

Från och med april 2013 redovisas de elenergipriser som erbjuds av elleverantörerna uppdelat på Sveriges fyra elområden. Hur stor andel av kunderna som har valt respektive avtalsform redovisas också uppdelat på de fyra elområdena.

Från och med april 2013 används även befintliga elprisuppgifter, vilket har minskat uppgiftslämnarbördan för elleverantörerna och förbättrat statistikens kvalitet. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2014" EN 24 SM 1404.