Annullering av 16,2 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 16,2 miljoner elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

För el producerad under 2013 utfärdades det totalt 16,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,2 miljoner elcertifikat till totalt 12 miljoner elcertifikat.

12,3 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2013 blev 90,9 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 12 268 508 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,97 procent, det vill säga 12 264 914 elcertifikat.

I Sverige har Energimyndigheten beslutat om att, för 8 företag, annullera fler elcertifikat än vad dessa uppgett i sina deklarationer. Det överskjutande antalet elcertifikat har registrerats som låsta på företagens certifikatkonton. Totalt har 11 753 elcertifikat låsts i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

3,9 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norges annullerades 3 918 979 elcertifikat. Några kvotpliktiga aktörer har i Norge överklagat sin kvotplikt, efter laga kraftvunnet beslut kan det innebära att ytterligare elcertifikat ska annulleras.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 301 kronor per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats utifrån 150 procent av det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2013 till och med 31 mars 2014. Det genomsnittliga priset blev 200,41 kronor och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 11 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande fredagen den 11 april.

Kontaktpersoner:

Jenny Hedström: e-post jenny.h...@energimyndigheten.se 016-544 24 14

Gustav Ebenå: e-post gustav...@energimyndigheten.se 016-544 21 23