Biodiesel från skog och avfall ökade kraftigt 2013

Biodrivmedelsmängderna har ökat med 2,4 TWh i Sverige sedan förra året. Det har gett upphov till ytterligare 43 procent reduktion av växthusgaser jämfört med 2012 och jämfört med om man istället hade använt fossila drivmedel.

Minskningen beror främst på att användningen av HVO biodiesel har ökat med 2,4 TWh. HVO utgör nu knappt hälften av totala undvikta utsläpp.

– Biodrivmedel som finns på den svenska marknaden har reducerat växthusgasutsläpp med totalt 1,95 miljoner ton [1] jämfört med fossila drivmedel, säger Emmi Jozsa på Energimyndigheten.

Biodrivmedel med hög klimatprestanda och betydande volym

Utifrån hållbarhetsrapporteringen för 2013 års mängder har Energimyndigheten beräknat genomsnittliga växthusgasreduktioner för olika typer biodrivmedel.

De fem biodrivmedel med högst klimatprestanda och som levererats i störst volymer är:

  • HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja Reducerar utsläpp med 89 procent och produceras i Sverige av restprodukter från pappers- och massaindustrin. Finns blandad i diesel till personbilar.
  • HVO från slakteriavfall Reducerar utsläpp med 87 procent och produceras på olika håll i Europa från avfallsfetter. Finns blandad i diesel till personbilar.
  • Biogas från avfallsslam Reducerar utsläpp med 73 procent och, produceras lokalt i Sverige från avfallslammet i lokala reningsverk. Används i biogasbilar eller biogasbussar.
  • Etanol från sockerrör Reducerar utsläpp med 70 procent. Produceras i Sydamerika och har hög miljönytta trots den långa transportsträckan och ingen regnskog har skövlats för att producera den. Används i etanolfordon (som råvara för E85) och etanolbussar samt finns blandad i bensin till personbilar.
  • Etanol från spannmål [2] Reducerar utsläpp med 65 procent, produceras i Europa från europeiska grödor. Används i etanolfordon (som råvara för E85), finns i bensin till personbilar.

Reduktionen av växthusgasutsläpp som redovisas för ovan nämnda, topp fem biodrivmedel, tas fram genom att jämföra biodrivmedlens livscykelutsläpp med livscykelutsläppen för bensin och diesel. Utsläppsminskningen för biodrivmedlet är alltså den klimatnytta som det utgör jämfört med om du hade kört på bensin eller diesel.

Fossila drivmedel som bensin och diesel har inga krav på sig att vara hållbara. Däremot ska företag som levererar fossila drivmedel reducera sina utsläpp med 6 procent till 2020 och rapportera varifrån fossila drivmedel köps in eller var råoljan utvinns. Energimyndighetens rapport om de fossila drivmedlens ursprung kommer att publiceras under sommaren.

Om hållbarhetskrav för biodrivmedel

Sedan 2011 har hållbarhetskrav funnits för biodrivmedel i Sverige. De största hållbarhetsriskerna med biodrivmedel har omhändertagits genom införandet av hållbarhetslagen (2010:598). Kraven som ställs är att produktionen av biodrivmedel inte har förstört områden i världen med stora kolförråd såsom regnskogar eller områden med hög biologisk mångfald såsom våtmarker och savanner. Dessutom kan biodrivmedlen spåras hela vägen tillbaka till den mark där biomassan har odlats samt kräver minst 35 procent reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med fossilt drivmedel.

[1] 2012 var utsläppen från vägtrafiken 13,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter (Källa: Naturvårdsverket).

[2] Genomsnittlig växthusgasreduktion för all etanol som använts i Sverige är 66 procent. Endast tre procent av etanolen har producerats i USA från majs, med en genomsnittlig reduktion av 47 procent.

Kontakt:

Emmi Jozsa 016-544 23 32 Maria Forsberg 016-544 24 09