Det svenska elcertifikatsystemet är förenligt med EU-rätten

EU-domstolen kom idag med sitt avgörande i målet mellan Ålands Vindkraft och Energimyndigheten rörande det svenska elcertifikatsystemets förenlighet med EU-rätten.

Domen innebär i korthet följande:

EU-domstolen anser att ett stödsystem till produktionen av grön el som det svenska elcertifikatsystemet, är ett sådant stödsystem som är tillåtet enligt EU:s Förnybartdirektiv.

Domstolen konstaterar vidare att den territoriella begränsningen i den svenska lagstiftningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att öka produktionen av grön el, under förutsättning att det finns en marknad för gröna certifikat som ger berörda elleverantörer och elanvändare möjlighet att på skäliga villkor kunna skaffa certifikat. EU:s bestämmelser om förbud mot kvantitativa begränsningar utgör därmed inte något hinder mot den svenska lagstiftningen.

– Energimyndigheten är mycket nöjd med domen, som innebär att domstolen går på vår linje. Nu avvaktar vi dom från Förvaltningsrätten i Linköping som begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan, säger Energimyndighetens chefsjurist Camilla Rosenberg.

Bakgrund

Ålands Vindkraft AB (klaganden i målet) har ansökt om att få svenska elcertifikat för el som produceras i en vindkraftsanläggning belägen på Åland. Energimyndigheten avslog ansökan med motiveringen att det bara är el som produceras i Sverige som kan få elcertifikat. Ålands vindkraft har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten i Linköping har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen och ställt frågor om elcertifikatsystemets förenlighet med det s.k. förnybartdirektivet och med den fria rörligheten dvs. artikel 34 i EUF fördraget. EU-domstolen har nu meddelat dom med svar på de frågor som Förvaltningsrätten i Linköping ställt.

Kontakt:

Gustav Ebenå, enhetschef 016- 544 21 23 Camilla Rosenberg, chefsjurist 016-544 21 08