Elcertifikatsamarbete bidrog till 3,0 TWh ny förnybar el under 2013

Under 2013 fortsatte ökningen av ny förnybar el inom elcertifikatsystemet. 3,0 TWh togs i drift under året och sedan Sverige och Norge fick en gemensam marknad, januari 2012, har det skett en ökning på totalt 6,2 TWh ny förnybar el.

Av utbyggnaden på 3,0 TWh togs anläggningar i drift för en produktion motsvarande 2,5 TWh i Sverige och 0,5 i Norge under 2013. Det framgår av den årsrapport för 2013 som Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat , NVE, har tagit fram tillsammans.

– Ökningen av förnybar el under 2013 motsvarar 150 000 eluppvärmda villor, säger Johan Lundberg vid Energimyndigheten.

Elkundens kostnad

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el uppgick år 2013 till 2,7 öre/kWh. För en villakund med en årsförbrukning av el på 20 000 kWh motsvarar detta en genomsnittlig kostnad om 540 kronor under 2013.

– Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år och kostnaden för utbyggnaden av förnybar el är en av de lägsta i Europa, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Förslag till höjning av kvotkurvorna i Kontrollstation 2015

Inom uppdraget Kontrollstation 2015 har Energimyndigheten och NVE, på uppdrag av Näringsdepartementet och norska Olje- og energidepartementet, utrett behov av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Energimyndigheten och NVE föreslår förändringar i kvotkurvorna som sammantaget innebär en uppskattad höjning på 61 TWh. En sammanfattning av rekommendationerna finns i publikationen.

26,4 TWh till år 2020

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Marknaden bygger på den svenska elcertifikatsmarknaden som har funnits sedan 2003. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är ett exempel på samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden sträcker sig till och med utgången av 2035.

Den andra gemensamma årsrapporten nu klar

I den årsrapport som tagits fram i ett samarbete mellan Energimyndigheten och NVE presenteras de viktigaste händelserna och nyckeltalen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden under 2013.

Läs hela rapporten.

Om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

Elproducenterna i Sverige och Norge tilldelades totalt 16,3 miljoner elcertifikat år 2013

Nyckeltal

Norge

Sverige

Tilldelade elcertifikat [miljoner elcertifikat] 1

0,9

15,4

Tilldelade elcertifikat till anläggningar som ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [miljoner elcertifikat]

0,04

4,1

Tilldelade elcertifikat till anläggningar som inte ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [miljoner elcertifikat]

0,5

11,3

Förväntad förnybar årsproduktion för anläggningar som ingår i det gemensamma elcertifikatsmålet [TWh]

0,9

5,3

Annullerade elcertifikat [miljoner certifikat]

3,9

12,3

Kvotpliktsuppfyllnad [procent]

99,95

99,97

1) 1 miljoner elcertifikat = 1 TWh elcertifikatsberättigad elproduktion

Kontakt:

Johan Lundberg 016-544 23 89