Fortsatt starkt intresse för solceller gav solcellseffekt på 43,1 MW under 2013

Intresset för solceller fortsätter växa snabbt i Sverige. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,3 MW under 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller.

-Trots den snabba prisutvecklingen och ett stort intresse från allmänheten så är den svenska solcellsmarknaden fortfarande i hög grad bunden till olika politiska beslut, såsom solcellsstödet och förslaget om skattereduktion. På sikt så tror jag dock att vi kommer att få se en fortsatt växande solcellsmarknad i Sverige eftersom intresset är stort bland allmänheten och en majoritet av den svenska befolkning vill se större satsningar inom solenergi, säger Johan Lindahl på Uppsala Universitet som ansvarar för att ta fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

En bidragande faktor till det ökade intresset är prisutvecklingen för solcellssystemen. Priserna för både enskilda moduler och kompletta nyckelfärdiga system fortsatte att gå ner under 2013. Den största orsaken till att systempriserna i Sverige gått ner är att priserna för moduler har sjunkit på den internationella marknaden. En annan anledning är att konkurrensen på den svenska marknaden ökar i takt med att marknaden växer, vilket pressar ner priserna.

- Jag tror inte att vi kan räkna med en lika snabb prisreduktion som de senaste åren framöver då modulpriserna på världsmarknaden stabiliserats under det senaste året. Dock kan nog priserna gå ner lite till om den svenska marknaden fortsätter att växa, eftersom att det innebär att installationsföretagen får en stadigare ström av uppdrag och kan köpa in större mängder material åt gången, säger Johan Lindahl.

- Allmänhetens intresse för solceller är glädjande, eftersom det kan bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, säger Sara Bargi, tillförordnad enhetschef på Energimyndighetens kraftenhet. En stärkt hemmamarknad är dessutom av betydelse för de forskningssatsningar inom solceller som Energimyndigheten finansierar. I Sverige finns världsledande forskare och en spirande solcellsindustri som kan dra nytta av ett ökat intresse, även om den senaste tidens kraftiga kostnadsminskningar också innebär utmaningar.

Bortom 2020 – ett hållbart energisystem

Detta är temat för Energimyndighetens energikonferens Energiutblick 2014 som kommer att hållas i Stockholm 13-14 maj. En av sessionerna handlar om den Producerande konsumenten, där man kommer att ta upp frågeställningar om vad som krävs för att ställa om till ett hållbart samhälle. Det behöver ske både små och stora förändringar inom områden som till exempel våra värderingar, ekonomi och teknik.

Hur vill vi leva som konsumenter i ett hållbart samhälle? Vilka möjligheter finns och kommer att finnas för den som vill producera sin egen el, idag och i framtiden? Hur skulle det bli om fler väljer att producera sin egen el och hur påverkas energisystemet om fler väljer att bli producerande konsumenter?

Kontakt:

Tobias Walla 016-544 2054 Johan Lindahl, Uppsala universitet 018 - 471 7239