Goda resultat leder till satsning på nytt forskningsprogram

Energimyndigheten har i dagarna beslutat att avsätta 72* miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram Industrins energianvändning – forskning och utveckling, som en fortsatt satsning på energieffektivisering inom industrin.

– Den svenska industrin står inför stora utmaningar under de närmaste decennierna. För att Sverige ska nå målet om hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 måste förutsättningar för att introducera förnybar energi öka, samtidigt som industrin måste fortsätta att kraftigt effektivisera sin energianvändning, säger Klara Helstad, vid Energimyndigheten.

Syfte med det nya programmet är att främja energirelevant industriforskning som möjliggör omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Programmet kommer bland annat stödja forskningsprojekt som bidrar till effektivare energianvändning och resursutnyttjande och som leder till en minskad användning av fossila bränslen.

Forskningsresultat

Forskningsprogrammet "Effektivisering av industrins energianvändning" avslutas i år och det har framkommit flera lyckade resultat inom vitt skilda branscher. Resultat i pilotskala har visat att bagerier kan hålla samma kvalitet på många av produkterna genom att använda mikrovågs- och infrarödteknik vid tillverkning jämfört med konventionell teknik.

Genom tester i mindre skala har man tidigare påvisat att om man använder mikrovågs- och infrarödteknik i tillverkningsprocessen kan man sänka energianvändningen med upp till 60-70 procent. För bakning av bake-off bröd blir sänkningen upp till cirka 80 procent i liten skala. Vid tillverkning av skorpor används endast 57 procent av den energi som behövs vid traditionell skorptillverkning.

I forskningsprogrammet ingick även ett demonstrationsprojekt där industriella skärprocesser optimerats genom att placera detaljerna mer resurseffektivt än tidigare och skära ut hålrummen istället för detaljerna. På detta sätt kan materialspillet halveras. Metoden är i dag testad i industriell skala.

* Programmet är planerat att pågå 2014-2019. I dagsläget finns 63 miljoner avsatt för åren 2014- 2018. Ytterligare medel om 9 Mkr kan komma att avsättas till programmet under förutsättning att myndigheten tilldelas medel för satsningen.