Inför planerad utlysning inom nytt forskningsprogram om materialteknik för termiska energiprocesser

Energimyndigheten arbetar just nu för att ta fram ett nytt forskningsprogram inom materialteknik för termiska energiprocesser. Om beslut fattas att starta programmet, planeras programmet att starta i april 2014. Observera att ansökningstiden för den första utlysningen kan komma att bli kort.

Programmet planeras pågå under perioden 2014-2017 med inriktning och syfte att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom material- och processteknisk utveckling för termiska energiprocesser baserade på förnybara bränslen och avfall. Programområden som planeras ingå är:

Process- och anläggningsteknisk utveckling med syfte att kunna demonstrera och implementera mer energieffektiva och kostnadseffektiva processer.Materialteknisk utveckling med syfte att utveckla materialtekniska lösningar för pannor respektive prestandaförbättrande materialfrågor för gasturbiner och ångturbiner.

Preliminär första utlysning i april 2014

Observera att den formella ansökningstiden för utlysningen kan komma att bli kort för att projekt inom programmet ska kunna starta i augusti 2014. Preliminärt kommer en första utlysning att omfatta alla programområden.

Kontakt:

Sofia Andersson 016-544 24 45