Innovativ systemdesign ger energieffektiv avloppsrening

Energieffektivare avloppsrening, lägre kemikalieförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är målet för projektet vid Sveriges femte största reningsverk, Himmerfjärdsverket, där en innovativ systemdesign är nyckeln till verkets resurseffektivitet.

Himmerfjärdsverket ligger 40 km sydväst om Stockholm och renar avloppsvatten från fem kommuner i södra Stockholm. Syvab, som äger reningsverket, planerar en större ombyggnad av verket, vilket nu får stöd med 15 miljoner kronor från Energimyndigheten. Den nya anläggningen kommer genom utnyttjande av innovativ teknik i kombination med energi- och klimatsmart återanvändning av befintlig infrastruktur, att öka sin reningskapacitet med ca 30 procent.

- Energimyndighetens bidrag är mycket viktigt för oss i våra mål att utveckla vår anläggning i en miljö- och energismart riktning. Bidraget ger oss möjlighet att titta på en tekniskt bättre lösning som är mer energisnål och som dessutom gör det möjligt för oss att återanvända befintliga anläggningsdelar och därmed göra mindre "fotavtryck" i miljön, säger Carl-Olof Zetterman, vd på Syvab.

Andra vinster med projektet är att det renade vattnet kommer vara partikelfritt vilket minskar övergödningen, ger ett bättre badvatten och möjligheter att i framtiden även ta bort läkemedelsrester i avloppsvattnet.

- Nya Himmerfjärdsverket blir ett storskaligt exempel på en kompakt reningsanläggning. Erfarenheterna från bygge och drift kommer andra reningsverk att kunna dra nytta av, säger Marie Claesson, Energimyndigheten.

Befintliga bassänger kommer att återanvändas, vilket minskar behovet av betong och bidrar till resurseffektivitet under byggprocessen. Återanvändningen av befintlig infrastruktur och låg betonganvändning minskar också utsläppen av växthusgaser.

- Vi bedömer att potentialen för energieffektivisering och ökat miljöskydd i och kring Östersjön är hög. Detta projekt kan bidra till att den potentialen realiseras säger Marie Claesson, Energimyndigheten.

Kontakt:

Marie Claesson 016-544 23 30