Lantbrukarna använder allt mindre olja

Oljeanvändningen i jordbrukssektorn fortsätter att minska. Sedan 2002 har oljeanvändningen minskat med nästan en tredjedel, 31 procent. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Mellan åren 2007 och 2013 har oljeanvändningen för uppvärmning i jordbrukssektorn minskat från 567 GWh till 479 GWh. Det är en minskning med 16 procent. År 2002 låg motsvarande siffra på 677 GWh vilket innebär att den har minskat med 29 procent mellan åren 2002 och 2013.

­- Vi ser att oljan har minskat i jordbrukssektorn. Sedan 2002 har oljeanvändningen minskat med 29 procent. Förmodligen beror det på att det är lönsamt att konvertera från olja till biobränsle. Det kan vi se även i andra sektorer, inte minst vid uppvärmning av våra bostäder, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

Av energianvändningen för uppvärmning och belysning i jordbrukssektorn står oljan för 14 procent.

Figur: Oljeanvändningen för uppvärmning och belysning i jordbrukssektorn uttryckt i kubikmeter (m3) åren 2002, 2007 och 2013.

Jordbrukssektorn använde 3 318 GWh för uppvärmning och belysning år 2013. Det är en knapp ökning med 191 GWh jämfört med år 2007. De energislag som har ökat mest är biobränslen, exempelvis halm och spannmål. Biobränsle och el står för 85 procent av energianvändningen för uppvärmning och belysning i jordbrukssektorn.

Skåne och Västra Götaland är de två län som använder mest energi för uppvärmning och belysning i jordbrukssektorn. Skåne använde 631 GWh och Västra Götaland använde 547 GWh år 2013. Tillsammans står de för 35 procent av den totala energianvändningen i jordbrukssektorn.

Lantbrukarnas fordon drivs av diesel

Inom jordbrukssektorn används nästan uteslutande diesel som drivmedel till fordon. Sedan 2007 har dieselanvändningen minskat med fyra procent. Resterande drivmedel är bensin, RME och etanol.

Här hittar du statistiken.

Om statistiken

En undersökning av energianvändningen inom jordbruket har under våren 2014 genomförts på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen avser de förhållanden som gällde under 2013. Uppgifter har insamlats från ett slumpmässigt urval på cirka 10 000 företag. Objektbortfallet i denna undersökning är 2 270 företag (23 procent). Urvalet togs från lantbruksregistret (LBR) 2013 och avsåg företag med mer än två hektar åkermark eller med så kallade stora djurbesättningar (sammanlagt 63 464 företag). Motsvarande undersökningar genomfördes senast år 2007, 2002 och 1994. Dessförinnan har sådana energiundersökningar genomförts med viss periodicitet sedan slutet av 1970-talet.

Kontakt:

Lars Nilsson 016 544 22 76 Christian Scheutz 019-17 64 96