Mer kunskap behövs när solceller ökar i bebyggelsen

Hur påverkar snö och skuggor produktionen av solel? Och hur kan man på ett säkrare sätt beräkna sin produktion av solel? Energimyndigheten har beslutat om 2,5 miljoner kronor till fem projekt som ska tillföra ny kunskap kring installation och användning av solceller i bebyggelsen.

Arkitekter, byggbolag, elbolag, fastighetsägare och solcellsinstallatörer är några av de grupper som efterfrågar ny kunskap kring solceller och installationer av solcellssystem. Genom SolEl-programmet finansierar Energimyndigheten i samverkan med Elforsk, projekt som ska tillföra just detta.

– Allteftersom fler installerar solceller i Sverige blir det allt viktigare att ta fram kunskap som gynnar en vidare solcellsutbyggnad. SolEl-programmet skapar även möjligheter för branschen att samla och sprida information vidare, säger Tobias Walla, handläggare vid Energimyndigheten.

Läs mer om SolEl-progremmet.

Säkrare beräkningar trots snö och skugga

Snö är något man måste ha med i beräkningarna när man ska kalkylera antalet kilowattimmar som man kan räkna med att få ut av sin solcellsanläggning. Ett av forskningsprojekten ska undersöka hur snö påverkar produktionen av solel och samtidigt koppla detta till väderdata. Förhoppningen är att kunna ta fram en beräkningsmodell som kan uppskatta minskad solelproduktion på grund av snötäckning eller till och med ökad produktion tack vare reflektioner från snön.

Ett annat projekt ska titta på hur man med olika typer av styrning och elektronik kan få solcellssystem som är mindre känsligt för skuggor. Målet är att ta fram en handbok som rekommenderar olika lösningar beroende på vilken skuggproblematik man har på sin fastighet.

Ökad användning av den egna solelen

Två av projekten ska öka kunskapen kring hur behovet av el ser ut i förhållande till solinstrålningen i både flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Att kunna öka användningen av den solel som fastighetsägaren själv producerar är i dagsläget mer ekonomiskt fördelaktigt än att skicka ut solelen på elnätet. Kylsystem ska särskilt undersökas, då kylbehoven oftast samvarierar med solelproduktionen.

Stöd till ny teknik inom solkraft

Ytterligare beslut om stöd till projekt inom solkraftsforskningen väntas inom några veckor inom ramen för forskningsprogrammet El och bränsle från solen där projekten kretsar kring nya tekniker inom områdena solceller, termisk solkraft och solbränslen (vätgasproduktion). Ytterligare någon vecka senare fattas beslut om stöd inom det internationella programmet Solar ERA-Net.

Kontakt:

Tobias Walla 016-544 20 54 Monika Adsten, Elforsk 08-677 27 35