Möjligt att få mer förnybart i näten i södra Sverige

Det finns goda möjligheter att ansluta mer förnybar elproduktion till elnäten i södra Sverige. Det visar en kartläggning från organisationen Power Circle, som tagits fram med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

Totalt kan det vara möjligt att ansluta närmare 900 megawatt förnybar elproduktion till de lokala elnäten i södra Sverige utan dyra förstärkningar, enligt undersökningen.

I dag är det vindkraften som står för det största tillskottet av förnybar elproduktion, och den kraftigaste utbyggnaden sker i norra Sverige. Den högsta elkonsumtionen finns däremot i södra delen av landet. Samtidigt håller det på att bli trångt i stamnätets nord-sydliga riktning. En central fråga för den nu aktuella studien var därför att ta reda på om de lokala elnäten i södra Sverige har kapacitet att ansluta ny elproduktion. På så sätt skulle behoven av ny överföringskapacitet kunna minskas.

Totalt har 89 elnätsföretag svarat på frågor om sina distributionsnät, bland annat fick de ange hur mycket ledig kapacitet de har att ansluta ny förnybar elproduktion i sina nät med enbart måttliga förstärkningar. I genomsnitt har varje bolag 4,9 MW ledig kapacitet. Omräknat på alla elnätsföretagen i södra Sverige kan detta innebära en kapacitet på cirka 900 megawatt. I slutet av 2012 fanns totalt 3 607 MW installerad effekt från vindkraft i landet.

I undersökningen ingår enbart mindre anläggningar på mellan 0,1 och 20 MW, eftersom det framför allt är dessa som är möjliga att placera i lokala distributionsnät.

En slutsats som kan dras utifrån detta är att det finns goda möjligheter att till relativt låga kostnader ansluta ny elproduktion. Tillsammans med införandet av elområden i Sverige, med högre priser i de södra delarna, skulle det ytterligare kunna bidra till att öka de ekonomiska incitamenten för att bygga ut den förnybara elproduktionen i södra Sverige.

En annan viktig slutsats från undersökningen är att kunskapen om smart teknik för att ytterligare höja anslutningskapaciteten är låg bland de undersökta elnätsföretagen. Två av tre företag har över huvud taget inte övervägt att använda smarta tekniker i sina nät. En tredjedel av de undersökta företagen uppgav också att de inte känner till de olika smarta teknikerna som nämns i enkäten.

Användningen av smarta tekniker kan förbättra möjligheterna för mer produktion i näten, både genom att förbättra elkvaliteten och genom att öka kapaciteten. Men en slutsats som går att dra utifrån undersökningen är att det saknas både incitament och information för att i dagsläget utveckla elnäten för smarta tekniker och förnybar energi.

Hela slutrapporten "Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige går att läsa på Nätverket för vindbruks webbplats.

Power Circle är en intresseorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

För ytterligare information kontakta:

Malin Hansson, projektledare på Power Circle, tfn 070-280 31 61

Johanna Lakso, handläggare på Energimyndigheten, tfn 016-544 2411