Prisfallet på förädlade trädbränslen och returträ fortsätter

Trenden med sjunkande priser på förädlade träbränslen, såsom träpellets och träbriketter, samt returträ har under årets andra kvartal fortsatt. Prisfallet gäller för hela landet. Detta visar ny statistik från Energimyndigheten.

Priserna för både förädlade trädbränslen och returträ fortsatte att sjunka under det andra kvartalet 2014. Det preliminära priset på förädlade trädbränslen var då 266 kr/MWh och för returträ 88 kr/MWh. Under fjärde kvartalet 2013 var priset 300 kr/MWh respektive 104 kr/MWh.

Bakom de låga priserna finns många samverkande faktorer. En av dessa är förmodligen större konkurrens från avfall och stenkol. Andra bidragande orsaker kan vara det låga importpriset av stenkol och det låga priset på utsläppsrätter.

– Regeringen avskaffade dessutom koldioxidskatten helt för kraftvärme den 1 januari 2013 och den 1 januari 2014 sänktes även koldioxidskatten för värmeproduktion. Båda förändringarna har antagligen påverkat efterfrågan på både förädlade trädbränslen och returträ. Detta innebär i sin tur att efterfrågan har minskat och prisnivån har sjunkit på dessa biobränslen, säger Matti Parikka på Energimyndigheten.

En ytterligare orsak kan vara ökad import av biobränslens som kan ha påverkat prisnivån. Det går heller inte att utesluta inverkan av det varma vädret.

Stabilt pris på skogsflis

Priset på skogsflis har under det andra kvartalet 2014 fortsatt att ligga på en nivå under 200 kr/MWh. Priset har nästan varit oförändrat mellan sista kvartalet 2013 och andra kvartalet 2014 då det har legat mellan 192-194 kr/MWh. Priset för biprodukter var något högre jämfört med det första kvartalet 2014, 174 kr/MWh jämfört med 166 kr/MWh kvartalet innan.

Priset på frästorv har fortsatt uppåt sedan andra kvartalet 2013. Priset steg kraftigt mellan första och andra kvartalet 2014, från 148 kr/MWh till 160 kr/MWh.

Här hittar du Trädbränsle- och torvpriser, andra kvartalet 2014.

Det finns även en tidsserie i excelformat som du hittar här.

Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter Biprodukter = främst sågspån och liknande från sågverksindustrin Returträ = återvunnet träavfall från exempelvis rivning av byggnader.

Kontakt:

Matti Parikka 016 544 21 77