Svensk biogas fortsätter att öka

Produktionen av biogas från gårdsanläggningar fortsätter att öka kraftigt. Dessutom fortsätter trenden med att alltmer biogas används för fordonsdrift. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Biogasproduktionen uppgick totalt till 1 686 GWh år 2013 vilket är en ökning jämfört med år 2012 då totalt 1 589 GWh biogas producerades. Produktionen under 2013 motsvarar el till 90 000 eluppvärmda villor under ett år eller den energimängd som drygt 325 normalstora vindkraftverk bidrar med på ett år.

– Trenden med en ökad biogasproduktion som vi har sett under de senaste åren fortsätter. Ökningen är en följd av en allt större kapacitet för biogasproduktion i Sverige. Under 2013 driftsattes drygt 10 nya biogasanläggningar runt om i landet och totalt fanns det då 264 stycken anläggningar i Sverige, säger Jonas Paulsson på Energimyndigheten.

Produktionen av biogas baserat på gödsel vid svenska gårdar uppgick år 2013 till 77 GWh vilket är en kraftig ökning i jämförelse med 2012, då produktionen uppgick till 47 GWh. Ökningen kan bland annat förklaras av driftsättning av flera nya anläggningar under 2013 och investeringsstöd till denna typ av anläggningar.

Trots en allt större biogasproduktion från gödsel från gårdar sker den största produktionen i avloppsreningsverk där slam blir till biogas och i samrötningsanläggningar där bland annat biogas produceras av matavfall från hushåll. Produktionen ökade under 2013 i samtliga anläggningstyper, förutom i industrianläggningar där biogas produceras av industriellt avfall och i deponianläggningar där biogas utvinns ur övertäckta soptippar.

Biogas för fordonsdrift ökar

Av den totalt producerade biogasen, 1 686 GWh, uppgraderades mer än hälften (907 GWh) till fordonsgaskvalitet. Det motsvarar en ökning på 7 procent jämfört med 2012. Totalt uppgraderades biogas till fordonsgaskvalitet vid 53 anläggningar. Flest uppgraderingsanläggningar finns i Västra Götalands län, följt av Skåne län.

Om statistiken

Syftet med statistiken i rapporten är ökad information kring produktion och användning av biogas. Statistiken tas fram av Energimyndigheten i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Liknande undersökningar har genomförts årligen sedan 2005.

Du hittar rapporten här.

Kontakt:

Jonas Paulsson 016-544 23 33