Sverige har nått EU:s 2020 mål om förnybart i transportsektorn

Energimyndigheten har rapporterat in Sveriges förnybara andel inom transportsektorn för år 2012, en andel som nådde 12,6 procent. Det innebär att Sverige i dagsläget har nått EU:s transportmål om 10 procent förnybar energi med god marginal.

Andelen förnybar energi i transportsektorn fortsatte att öka under 2013 och uppgick preliminärt till 15,6 procent. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2012 års definitiva siffror om 12,6 procent. Transportmålet i EU:s förnybartdirektiv är satt till 10 procent förnybar energi till år 2020, vilket innebär att Sverige redan i nuläget har nått målet.

­– Det är både glädjande och anmärkningsvärt att Sverige redan nu har tillräckligt mycket förnybara drivmedel inom transportsektorn för att nå EU:s transportmål. Inte bara för att Sverige har en så hög andel så långt innan 2020, utan också med tanke på att EU-kommissionen inte tror att EU som helhet kommer att nå målet, säger Ellen Svensson på Energimyndigheten.

Biodrivmedelsmarknaden är förenad med en mängd osäkerheter, exempelvis kvotpliktens införande och ILUC-diskussionen(Indirect Land Use Change) om hur stor andel av första generationens biodrivmedel som får tillgodoräknas i transportmålet. Målet är satt till år 2020, vilket innebär att Sveriges måluppfyllnad år 2012 inte är detsamma som en garanti för att Sverige kommer att nå målet år 2020.

Transportsektorns energianvändning fortsätter att minska

Den totala biodrivmedelsanvändningen var 8,4 TWh under 2013, vilket motsvarade en ökning med 17 procent jämfört med 2012. Bland de förnybara drivmedlen var biodieselbränslet HVO det som både användes och ökade mest under 2013 och motsvarade med sina 2,7 TWh en tredjedel av all svensk biodrivmedelsanvändning. Biogasanvändningen ökade något, användningen av FAME minskade marginellt medan etanolen minskade kraftigt med 13 procent jämfört med 2012.

Samtidigt som den förnybara andelen ökar, fortsätter den totala energianvändningen i sektorn att minska för tredje året i rad. Under 2013 minskade energianvändningen med 1 TWh och uppgick till 119,9 TWh, varav 92,1 TWh användes inom inrikestransporter.

– Trots en förbättrad konjunktur och en fortsatt större fordonsflotta fortsätter energianvändningen att minska. Detta kan till en viss del förklaras med den allt större andelen förnybara bränslen, men framför allt på att Sveriges befolkning i snitt kör mindre och mer bränsleeffektiva fordon. Dessutom väljs energieffektiva transportsätt som tåg och buss i större utsträckning, säger Ellen Svensson.

Bensinanvändningen fortsätter att minska och dieselanvändningen ökar, dock med avtagande kraft, vilket hör samman med nybilsförsäljningen av dieselbilar minskade medan bensinbilsförsäljningen ökade för första gången sedan 2010.

Läs publikationen.

Kort fakta

HVO (hydrogenated vegetable oil) och FAME (fettsyrametylestrar) är två olika typer av biodiesel.

Förnybartdirektivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Om statistiken

Transportsektorns energianvändning innefattar energistatistik för väg- och bantrafik samt luft- och sjöfart.

Statistiken är hämtad ur Energimyndighetens publikation "Transportsektorns Energianvändning" som utgavs första gången 2008. Publikationen redovisar den officiella energistatistiken för transportsektorn och för respektive trafik- och bränsleslag. Att beräkningarna är preliminära beror på att den slutliga förnybartandelen beräknas först om ett år på statistik som baseras på inkomna uppgifter inom hållbarhetslagen, uppgifter som inte presenteras i denna publikation.

Publikationen innehåller både kortperiodisk statistik för år 2013 samt årlig statistik för år 2012.

Kontakt:

Ellen Svensson 016-544 24 52