Uppföljning visar: strategiska forskningsmiljöer bedriver omfattande forskning med goda resultat

Uppföljningen av det fjärde verksamhetsåret 2013 visar liksom tidigare på genomgående hög ambition och målmedvetenhet i de strategiska forskningsmiljöer som får ett riktat ekonomiskt stöd under perioden 2010-2014. En fördubblad omsättning har t.ex. åtföljts av en tredubbling av antalet akademiska publiceringar.

Den sista årliga uppföljningen av regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) visar som väntat att fokus under det fjärde verksamhetsåret har legat på forskning, spridning av forskningsrön och samverkan.

Bedriver omfattande verksamhet

- De här forskningsmiljöerna sinsemellan har mycket olika förutsättningar och kan inte jämföras med varandra. Men vad gäller deras ambitioner finns likheter som hänger ihop med att de är inne på det fjärde verksamhetsåret i satsningen, där organisation, rutiner och rekrytering är på plats och man kan fokusera på forskningen och på hur den ska komma till användning, alltså t.ex. innovationsfrågor eller standarder, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Det som har följts upp är miljöernas olika resultat i form av publiceringar, patentansökningar och samhällelig påverkan. Även andra faktorer såsom resurser, prioriteringar, examination av licentiater/ doktorer och jämställdhet har följts upp.

Avslutande utvärdering redan igång

Miljöerna har genom den strategiska satsningen fått ett betydande ekonomiskt tillskott. En mer genomgripande analys av resultat och effekter av den här typen av satsningar kommer att göras i en avslutande utvärdering som blir klar våren 2015.

De strategiska forskningsmiljöerna är med andra ord inne i en intensiv fas där den sista årliga uppföljningen följs direkt av en avslutande utvärdering. Underlag för självvärderingar har nyligen skickats ut till forskningsmiljöerna.

Kontakt:

Vetenskapsrådet 08-546 44 000