Utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Aktörer inom svensk byggindustri har tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande. Energimyndigheten finansierar satsningen med 4,6 miljoner kronor.

Med allt högre energikrav på byggnader och det faktum att byggnader står för 30 procent av energianvändningen i Sverige, behöver många av Sveriges byggnadsarbetare och installatörer stärka kompetensen ytterligare.

Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut, Passivhuscentrum och Energikontoren Sverige ska utveckla utbildningskonceptet. En samordnad kompetenshöjning görs genom att man tar fram undervisningsmaterial men också utbildar handledare som i sin tur ska utbilda hantverkare och installatörer ute på byggarbetsplatserna.

Satsningen har bakgrund i EU-projektet Build Up Skills Sverige som genomfördes 2011-2013 i syfte att identifiera kompetensbehovet för byggsektorn och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning. Sverige har efter avslutat projekt fått ytterligare medel fram till 2017 för projektet Build Up Skills Swebuild.

Projektet Swebuild stöttas av ett stort antal organisationer i byggbranschen bland annat Energimyndighetens beställargrupper BeBo och Belok, Byggmaterialindustrierna, Boverket, Skanska, Swedisol och Byggherrarna.

Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD stöds förutom av Energimyndigheten även av Intelligent Energy Europe (IEE).