En samlad bild över energiläget i Sverige

Nu finns Energiläget 2015. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget innehåller samlad statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader, liksom aktuell energi- och klimatpolitik. Statistiken sträcker sig tillbaka till 1970 och gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Energiläget 2015 är också uppdaterad med en internationell utblick som redogör för energiläget i världen.

Energiläget 2015Merparten av statistiken som presenteras i Energiläget 2015 baseras på Energimyndighetens energibalanser som sträcker sig till och med 2013. Annan övrig statistik, till exempel prisstatistik, redovisas till och med 2014.

Energiläget 2015 inkluderar även aktuella händelser på energiområdet fram till och med sommaren 2015.

Som komplement till publikationen Energiläget 2015 finns Energiläget i siffror 2015, ett statistikunderlag i Excelformat. I dokumentet finns den rådata som använts som underlag till Energiläget. '

Energiläget 2015 och Energiläget i siffror 2015 finns tillgängliga på Energimyndighetens webbplats. Inom kort kommer publikationen att finnas för beställning i myndighetens webbshop.

Energiläget 2015 publiceras också i en engelsk version Energy in Sweden 2015, vilken publiceras senare under 2015. Sifferunderlaget i Excel finns publicerat på engelska under namnet Energy in Sweden - facts and figures 2015 på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för Sveriges officiella energistatistik.