Energimyndigheten kompletterar sin statistik med solel

Under de senaste åren har den egenproducerade elen från nätanslutna elkunder ökat kraftigt. Det gör att Energimyndigheten ser ett större behov av statistik och fakta kring hanteringen av el från solcellsanläggningar.

Energimyndigheten har gjort en komplettering till föreskriften för den årliga rapporteringen till den årliga el-, gas- och fjärrvärmestatistiken (EN0105) som i år publiceras den 30 november. Den kompletterande föreskriften handlar om solelsproduktion och vänder sig till cirka 170 elnätsföretag. – Idag finns det brister i statistiken över solcellsanläggningar i Sverige, samtidigt som det finns många som efterfrågar just det. Inte bara vi, utan även länsstyrelser, energikontor, kommuner och solcellsbranschen är i behov av tillförlitliga uppgifter. Dels för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energiproduktion och dels för att kunna se effekter av olika styrmedel, säger Johan Harrysson vid Energimyndigheten.

Undersökningen syftar till att ligga till grund för internationell statistikrapportering och att användas som underlag för produktion av annan officiell statistik. Dessutom ska den användas som underlag för uppföljningar inom främst de energi- och miljöpolitiska områdena.