Fortsatt ökning av förnybar energi

Tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet fortsätter att öka, och den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen inom industrin och hushållen. Detta framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för 2014.

Tillförseln av förnybar energi (bestående av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar) har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har tillförseln av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

Tillförsel av förnybar energi mellan åren 1970 och 2014

 

– Bortsett från 2012, då vattenkraften var särskilt hög, har inte en större tillförsel av förnybar energi tidigare noterats. Vindkraften ökade 2014 med 14 procent och står för växande andel av energitillförseln. Störst andel av förnybar energi kommer från biobränslen. Biobränslen har under senare år ökat i sådan omfattning att dessa svarar för nästan lika stor andel av tillförseln som olja, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Samtidigt som tillförseln av förnybar energi ökar har oljetillförseln under senare år minskat. Tillförseln av olja uppgick 2014 till 134 TWh, vilket är i nivå med den rekordlåga tillförseln 2013. Den låga oljetillförseln återspeglade sig i minskad oljeanvändning under 2014. Förutom en minskad användning av olja inom industrin, transportsektorn och hushållen, användes mindre olja för el- och fjärrvärmeproduktion.

Lägre slutlig energianvändning

Den slutliga energianvändningen minskade från 375 TWh år 2013 till 368 TWh år 2014. Energianvändningen minskade inom industrin och hushållen medan användningen inom transportsektorn ökade marginellt.

Inom industrin minskade energianvändningen från 144 TWh år 2013 till 143 TWh 2014. Minskningen förklaras främst av lägre användning av el och olja.

Energianvändningen i transportsektorn uppgick år 2014 till drygt 85 TWh vilket motsvarar en marginellt ökad användning i jämförelse med 2013. Medan användningen ökade för vägtrafik minskade den för bantrafik och inrikes sjöfart. Ökningen inom vägtrafiken förklaras av en ökad användning av biodrivmedel. Både fossil diesel och fossil motorbensin minskade inom vägtrafiken.

Hushållens energianvändning minskade från 86 TWh till 82 TWh 2014. Det förklaras av en minskad användning av el, fjärrvärme, olja och biobränslen. Minskningen bedöms i huvudsak bero på ett lägre energibehov för uppvärmning av bostäder på grund av varmare väder.

Här hittar du statistiken.

Om statistiken

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten. Energibalansen är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år. Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida. Tillförseln består av samtliga energislag såsom vindkraft, vattenkraft, råolja, biobränsle m.m. som tillförts landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförts landet genom import, exempelvis naturgas. Energianvändningen redovisas uppdelad på de delar av samhället där energianvändningen skett, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstått vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.