Fortsatt sjunkande priser för trädbränslen visar statistik för 2014

Prisfallet som startade 2010/2011 på både förädlade- och oförädlade trädbränslen har fortsatt även under 2014. Det visar den definitiva årsstatistiken från Energimyndigheten.

Bakom prisfallet finns många samverkande faktorer. En av dessa är förmodligen större konkurrens från avfall och returträ. Andra bidragande orsaker kan vara det låga importpriset på stenkol och det låga priset på utsläppsrätter. Regeringen avskaffade dessutom koldioxidskatten helt för kraftvärme från den 1 januari 2013, och den 1 januari 2014 sänktes även koldioxidskatten för värmeproduktion. Båda förändringarna har antagligen lett till en minskad efterfrågan på både förädlade- och oförädlade trädbränslen. Det har fått till följd att prisnivån har sjunkit på dessa biobränslen.

En annan bidragande orsak till den låga prisnivån kan vara ökad import av biobränslen, exempelvis returträ. Det går heller inte att utesluta det varma vädrets inverkan på efterfrågan av biobränslen.

Priset för förädlade trädbränslen har varierat inom intervallet 275-284 kr/MWh, skogsflis 186-194 kr/MWh, biprodukter 164-176 kr/MWh, returträ 81-93 kr/MWh och samt för frästorv 144-149 kr/MWh under 2014.

−Priset på förädlade- och oförädlade trädbränslen har haft en tydlig nedåtgående trend under 2014 medan priset på både fräs- och stycketorv visar en mer stabil trend med ett pris på mellan 149 och 161 kr/MWh, säger Matti Parikka på Energimyndighetens analysavdelning.

Det preliminära priset under första kvartalet 2015 för förädlat trädbränsle var 277 kr/MWh, skogsflis 190 kr/MWh, biprodukter 164 kr/MWh, returträ 101 kr/MWh samt för frästorv 154 kr/MWh.

Här hittar du statistiken.

Här hittar du tidsserien i excel-format.

Förädlade trädbränslen: Exempelvis träpellets och träbriketter Oförädlade trädbränslen: Exempelvis skogsflis och biprodukter (såsom sågspån och bark)