Högre priser på förädlade trädbränslen

Priset på förädlade trädbränslen har ökat något under andra kvartalet 2015, medan priserna på skogsflis och biprodukter varit mer stabila. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det andra kvartalet 2015 tillgänglig. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period (excelfil).

Här hittar du statistiken. Här hittar du tidsserien i excel-format.

Förädlade trädbränslen: Exempelvis träpellets och träbriketter

Biprodukter: Främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis: Grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog