Minskad oljeanvändning och ökad biobränsleanvändning de kommande åren

Användningen av oljeprodukter i Sverige väntas minska de närmaste åren. Den främsta orsaken är en fortsatt minskad bensinanvändning. Samtidigt ökar användningen av biobränslen, det visar Energimyndighetens senaste prognos.

Den minskade bensinanvändningen beror på att försäljningen av bensindrivna bilar har minskat de senaste åren, medan försäljningen av dieselbilar har ökat.

- Användningen av fossil diesel har legat relativt stilla de senaste åren och väntas göra det också under de närmaste två åren. Istället har den ökade efterfrågan på diesel i stort sätt kunnat täckas upp av biodiesel, i form av FAME och HVO, säger Alexander Meijer, handläggare på Energimyndigheten.

Det är framför allt användningen av HVO som kommer att fortsätta öka enligt prognosen, både som ren biodiesel och låginblandad i fossil diesel.

En minskad användning av oljebaserade bränslen kan även väntas inom industrisektorn och bostads- och servicesektorn. Inom industrisektorn ökar användningen av biobränslen enligt prognosen. Detta till följd av både bränslekonverteringar och ökad produktion inom trävaruindustrin och massa- och pappersindustrin.

Prognosen visar även att vindkraftens elproduktion ökar betydligt under 2015, med 4 TWh, till följd av fortsatt utbyggnad av vindkraften. Den fortsätter att öka även under de två kommande åren, men då i en betydligt lägre takt.

Om Energimyndighetens kortsiktsprognos: Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Energimyndighetens kortsiktsprognos hösten 2015 omfattar det svenska energisystemets förväntade utveckling under perioden 2014–2016, baserat på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är därför starkt beroende av till exempel antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren. Eftersom de antaganden som ligger till grund för prognosen är osäkra kan den verkliga energianvändningen komma att avvika från prognosen. I rapporten beskrivs även energianvändningen och energitillförseln för 2014 enligt den senaste tillgängliga kortperiodiska statistiken. Prognosen är kortsiktig och utgör inget underlag för bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet.