Ny vägledning för arbetet med reservkraft

Många samhällsviktiga verksamheter är beroende av reservkraft när den ordinarie elförsörjningen inte fungerar. Fem myndigheter har tagit fram en gemensam vägledning som ger konkret hjälp i arbetet med reservkraft. Vägledningen kommer att presenteras vid Reservkraftdagarna 2015, som arrangeras på fem orter.

Många samhällsviktiga verksamheter med ett starkt elberoende har identifierats, men idag finns uppenbara brister i beredskapen. Att bygga upp en tillräcklig beredskap för reservkraft är en omfattande process som berör både företag, kommuner, landsting och myndigheter. Det är bakgrunden till att materialet arbetats fram i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Livsmedelsverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Det framtagna materialet ”Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen” bygger på erfarenheter och ger konkret hjälp i arbetet med att utveckla en fungerande organisation för reservkraft, både sett till arbetsformer och tekniska lösningar. Stöd ges exempelvis till arbetet med målformulering, projektering, besluts- och budgetprocess, upphandling och drift. Vägledningen består av ett huvuddokument som beskriver arbetsprocessen och en verktygslåda med förslag på mallar och checklistor som ger stöd till de olika faserna i processen.

Reservkraftdagarna 2015 arrangeras på fem orter

”Vägledning för hantering av Reservkraftprocessen” kommer att presenteras mer ingående i samband med Reservkraftdagarna 2015, som arrangeras på följande fem orter: Sundsvall 23 april, Luleå 7 maj, Göteborg 3 september, Lund 10 september, Stockholm (Arlanda) 24 september.