Ny vägledning ska underlätta bedömning av vindkraftsärenden

Kommunernas process för att bedöma vindkraftärenden kan bli både snabbare och mer förutsägbar genom en mer enhetlig hantering av det kommunala vetot. Den slutsatsen drar arbetsgruppen bakom en ny vägledning om miljöbalkens regler om kommunal tillstyrkan.

- Det fungerar bra i många kommuner. Men vi vet också att det inte fungerar så bra i många fall och att det finns en hel del olikheter i hur ärendena hanteras. Det finns även exempel på att det kan ta väldigt lång tid. I vägledningen ger vi rekommendationer för hur bestämmelsen bör tillämpas, säger Maria Stenkvist på Energimyndigheten och den som lett arbetet med vägledningen.

Det som kommunen ska ta ställning till, enligt vägledningen, är om en tänkt vindkraftspark är en lämplig mark- och vattenanvändning. Dessutom betonar arbetsgruppen att det är viktigt att kommunen, om den är negativ till en etablering, meddelar det i ett tidigt skede.

- Vi menar att kommunen ska motivera sitt beslut men inte ställa några villkor i själva tillstyrkan. Synpunkter kan kommunen lämna både vid samråd och i remissyttrande över ansökan, säger Maria Stenkvist.

Reglerna om den kommunala tillstyrkan i miljöbalken infördes 2009 i samband med att den så kallade dubbelprövningen av vindkraft avskaffades. Det innebär att kommunens tillstyrkan krävs för att en ny vindkraftsetablering ska få grönt ljus, i praktiken ett kommunalt veto.

- Men det har funnits många oklarheter och det skapar problem för alla inblandade. Vi försöker räta ut frågetecknen och få till stånd mer enhetliga rutiner. På så sätt blir det mer förutsägbart, säger Maria Stenkvist.

Bakom vägledningen för kommunal tillstyrkan enligt miljöbalkens kapitel 16, paragraf 4 står Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Nätverket för vindbruk har deltagit i arbetet.