Omställningen av energisystemet är nyckeln till minskade växthusgasutsläpp

Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. Globaliseringen innebär samtidigt att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade och för ett modernt land med välutvecklad exportindustri som Sverige skapar det stora möjligheter. Sverige kan bli ett föregångsland och en internationell förebild i klimatarbetet tack vare hög kompetens och erfarenhet av omställning av energisystemet.

I rapporten Helhetssyn är nyckeln beskriver Energimyndighetens forsknings- och innovationsbehov för perioden 2017–2020. Rapporten identifierar de utmaningar som samhället behöver möta inför omställningen till ett hållbart energisystem. Dessutom presenteras de verktyg och arbetssätt som Energimyndigheten föreslår.

Energimyndigheten pekade i rapporten Bråttom med omställning till ett hållbart energisystem ut fem övergripande utmaningar för att nå ett hållbart energisystem. Rapporten lämnades in som ett underlag för regeringens forsknings och innovationsproposition i oktober. De fem sammanflätade utmaningarna är:

  • Att skapa ett helt förnybart energisystem
  • Att säkerställa ett flexibelt och robust energisystem
  • Att skapa ett resurseffektivt samhälle
  • Att öka insatserna för innovationer för jobb och klimat
  • Att möjliggörasamspel i energisystemet

– Produkter, tjänster och kunskap som möter klimatutmaningarna behöver spridas, kommersialiseras och implementeras snabbare och i högre grad än i dag. För att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem utifrån utmaningarna behöver energiforskningsanslaget öka från dagens 1,3 miljarder till 1,76 miljarder kronor per år, säger Rémy Kolessar, chef på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

För att Sverige ska klara de här utmaningarna behövs helhetssyn på energisystemet, dess marknader och dess nationella och internationella aktörer. Energimyndigheten pekar särskilt ut tre verktyg för att möta utmaningarna.

Ökade satsningar på stöd för att testa och demonstrera utvecklingssatsningar i verkligheten genom demonstrationsanläggningar i olika former.Tvärsektoriella och tvärvetenskapliga forsknings- och innovationsinsatser i syfte att möta utmaningarna behöver utvecklas.Ökat svenskt deltagande och engagemang i internationella forskningsfora, samt göra mer för att främja export av grön innovation på andra marknader.

– Export av energilösningar kan bli en grundbult i svensk ekonomi som skapar konkurrenskraft, sysselsättning och ökat välstånd, säger Rémy Kolessar.