Regeringen tillsätter energikommission

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete.

Energikommissionen ska se över det framtida behovet av energi och identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Kommissonen ska därför ha ett särskilt fokus på el, eftersom behovet av elförsörjning är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Kommissionen ska lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt.

Arbetet kommer att bedrivas i tre faser:

  • En kunskapsinhämtande fas där scenarier för energiförsörjningen fram till 2050 tas fram,
  • En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras,
  • En förhandlingsfas kring en energipolitisk överenskommelse.

Kommissionen kommer bestå av riksdagsledamöter från alla partier utifrån mandatfördelningen. Energiministern kommer att bjuda in samtliga riksdagspartier att nominera kandidater till kommissionen.

Läs mer på Regeringens webbplats.