Rekordstort tillskott av förnybar el 2014

Förra året togs anläggningar i drift motsvarande en produktion på 4,1 TWh förnybar el i Sverige och Norge inom elcertifikatsystemet. Sedan starten av den gemensamma marknaden för elcertifikat 2012 har det skett en ökning med totalt 10,3 TWh. Målet för den gemensamma marknaden om 26,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 är på god väg att kunna uppnås.

Under 2014 var utbyggnaden drygt 35 procent högre jämfört med 2013. Av det som tillkommit under 2014 byggdes 3,3 TWh (drygt 80 procent) i Sverige och 0,8 TWh (knappt 20 procent) i Norge. I Sverige är det vindkraft som stått för den största delen av utbyggnaden och i Norge är det vattenkraft.

− Tillskottet av förnybar el under 2014 är det största sedan starten av den gemensamma marknaden med Norge. Med den här utbyggnadstakten ser vi ut att kunna nå målet på 26,4 TWh till 2020, säger Johan Lundberg vid Energimyndighetens analysavdelning.

Den tredje gemensamma årsrapporten nu klar

I den årsrapport som tagits fram av Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat presenteras de viktigaste händelserna och nyckeltalen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden under 2014.

Läs hela rapporten.

26,4 TWh till år 2020

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Marknaden bygger på den svenska elcertifikatsmarknaden som har funnits sedan 2003. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är ett exempel på samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden sträcker sig till och med utgången av 2035.

Om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenterna ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.