Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Stärk utvärderingen av kvalitet i forskning och samverkan, erbjud forskarna goda villkor och satsa på långsiktiga nationella forskningsprogram. Det är några av de förslag som sex myndigheter presenterar för hur svensk forskning och innovation ska stärkas internationellt. Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova, har på regeringens uppdrag tagit fram ett gemensamt underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Svenska lärosäten är satta under hårt konkurrenstryck. Den internationella dragkampen om studenter, forskare och företag är stor. För att stärka svensk forskning och innovation och rusta universitet och högskolor inför en ökande internationell konkurrens, föreslår myndigheterna följande:

  1. Stärk utvärderingen av forskningskvaliteten och erbjud forskarna goda villkor
    Den statliga finansieringen av forskning och innovation bör fördelas enligt principer som driver kvalitet i forskning och samverkan. Forskningsråden har här förslag och erfarenheter som vi rekommenderar regeringen att använda. Forskarnas anställningsvillkor och karriärvägar måste förbättras genom att visstidsanställningarna minskas. Vidare bör deras förutsättningar för rörlighet underlättas, både internationellt och mellan akademi och näringsliv.
  2. Stärk samverkan och inrätta nationella forskningsprogram
    Forskning av högsta vetenskapliga kvalitet ska flytta forskningsfronten framåt och komma till nytta för samhället genom innovationer. För att det ska bli verklighet behöver universitet och högskolor i ännu större utsträckning involvera samhällets privata och offentliga aktörer. Vi föreslår därför långsiktiga nationella forskningsprogram och förstärkta strategiska innovationsområden där flera av myndigheterna samverkar. Programmen ska vara tvärvetenskapliga och verka över flera samhällssektorer.
  3. Stärk samordningen mellan internationella och nationella satsningar inom forskning och innovation
    Myndigheterna har en samordningsfunktion (EU-Sam) med uppgift att samordna och förstärka det strategiska och proaktiva arbetet inom det europeiska forskningssamarbetet samt verka för synergier mellan EU-satsningar och nationella satsningar inom forskning och innovation. Vi föreslår att denna funktion förstärks och utvecklas genom att länder utanför EU inkluderas.

För mer information, kontakta:

Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, 016-544 20 01 

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas, 070-350 23 39

Ewa Ställdal, generaldirektör Forte, 08-08-775 40 71

Olle Norberg, generaldirektör Rymdstyrelsen, 070-587 20 42 

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, 08-546 44 161 

Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, tel 08-473 30 01