Så kan den nationella strategin för energieffektiviserande renovering utvecklas

Boverket och Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till hur den svenska strategin för energieffektiviserande renovering kan utvecklas. Rapporten går att ladda ner i Energimyndighetens webbshop.

Nationellt informationscentrum föreslås

Myndigheterna föreslår i sin utredning att ett nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering inrättas med tre funktioner. Det ska innehålla uppdragsgivare (Energimyndigheten och Boverket), ett råd och en redaktion. Rollen som redaktion kan innehas av en eller flera externa aktörer och ska arbeta på uppdrag av myndigheterna.

Finansiella styrmedel ger marginell effekt

Myndigheterna har också utrett finansiella styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån för att öka renoveringstakten. Slutsatsen är att dessa endast får en marginell effekt på renoveringstakten. Styrmedlen tidigarelägger renoveringar på starka bostadsmarknader och bedöms därmed ha en liten effekt. Varken kreditgaranti eller statligt finansierat lån löser problemet med olönsamma renoveringar.

Det finns redan idag möjlighet att söka kreditgaranti för nybyggnad och ombyggnad. Utredningen föreslår att användningsområdet av kreditgarantin utökas till att också omfatta renoveringsåtgärder så att fler projekt får möjlighet att beviljas garantin. Effekten bedöms bli liten men den kan uppnås med små medel.

Rapporten går att ladda ner i sin helhet i Energimyndighetens webbshop.

Om regeringsuppdraget

Boverket och Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att utveckla den svenska strategin för energieffektiviserande renovering. Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgraden och på renoveringstakten. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 december 2015.