Sjunkande priser på trädbränsle och torv

Priserna på trädbränsle och torv har sjukligt under tredje kvartalet 2015, medan priset på returträ har varit mer stabilt. Det visar de preliminära uppgifterna, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det andra kvartalet 2015 tillgänglig. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period (excelfil).

Här hittar du statistiken.

Här hittar du tidsserien i excel-format.

Returträ = emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus
Biprodukter = främst sågspån och liknande från sågverksindustrin
Skogsflis = grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog
Förädlade trädbränslen = träpellets och träbriketter