Små och medelstora företag i hela landet ska få hjälp att minska energianvändningen

Att minska energianvändningen i företaget är sällan högst upp på agendan och kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar Energimyndigheten, de regionala energikontoren och länsstyrelserna nu på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt.

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

Energikontoren och länsstyrelserna viktiga regionala aktörer

Satsningen görs i samarbete med de regionala energikontoren och länsstyrelserna, där de har ett viktigt arbete att stötta och hjälpa företag att komma igång eller ta energiarbetet vidare.

– Att vi har energikontoren och länsstyrelserna med i de här projekten är en nyckel till att nå målet om minskad energianvändning i de små och medelstora företagen, säger Anita Aspegren.

En bra början för ett företag är att göra en energikartläggning av företagets energianvändning, något som företagen inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten. Även bidrag för fördjupande studier inför en energieffektiv investering kan sökas.

Nätverk för energieffektivisering över hela landet

En annan del i satsningen är de nätverk som startas upp ute i landets alla regioner. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat.

Finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Satsningen som pågår fram till 2020 görs inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik där Energimyndigheten bidrar i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Fokus ska ligga på insatser inom det tematiska området "stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer". Den svenska regeringen finansierar med 40 miljoner kronor per år och Energimyndigheten ska utöver det ansöka om ytterligare 40 miljoner kronor per år från EU.