Stor andel väderberoende produktion kräver gemensam nordisk anpassning

När Sverige och Norden ställer om till ett elsystem baserat på en allt större andel förnybar, väderberoende elproduktion krävs omfattande anpassningar. Det konstaterar Svenska kraftnät i en ny rapport.

Svenska kraftnät har utformat rapporten i nära dialog med Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet.

Elen utgör en allt större andel av energianvändningen och förväntas spela en viktig roll framöver. Samtidigt genomgår elsystemet i Sverige, Norden och Europa en förändring mot en allt större andel väderberoende elproduktion från sol- och vindkraft.

Mot den bakgrunden fick Svenska kraftnät regeringens uppdrag att utreda behoven av anpassningar av elsystemet. Slutsatserna presenteras i rapporten "Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion" som idag överlämnats till regeringen.

I rapporten konstaterar man bland annat att svängmassan – en slags "tröghet" som stöttar systemet vid störningar – minskar när stora, tunga produktionsenheter byts ut mot mindre, lätta från till exempel vindkraft. Dessutom har den väderberoende produktionen inte samma egenskaper för spänningshållning och frekvensreglering.

– Alla förändringar kommer att innebära en stor påverkan på kraftsystemets utformning och egenskaper. Om vi inte vidtar åtgärder leder utvecklingen till försämrad leveranssäkerhet och större känslighet för störningar. Lösningarna är kända, men hur ansvar och kostnadsfördelning ska utformas måste redas ut, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

I rapporten föreslås flera tänkbara lösningar ur såväl tekniska som ekonomiska perspektiv.

– Ökad flexibilitet hos kunderna kan vara en del av lösningen för att möta de utmaningar som mer väderberoende elproduktion skapar. Ei kommer att arbeta vidare med detta område under hela nästa år som del i ett regeringsuppdrag, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Flexibilitet på produktions- och förbrukningssidan blir sannolikt en viktig del av lösningen på utmaningen. Myndigheterna tror också att en fastställd nivå av leveranssäkerhet behövs.

– Vi ser att elmarknaden kan styra mer mot systemnytta och flexibilitet samtidigt som vi behöver underlätta för fler aktörer att delta. Då kan vi också skapa incitament till investering och teknikutveckling för ett fungerande elsystem med plats för mer variabel förnybar elproduktion, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Hela rapporten finns att ladda hem på www.svk.se/rapporter.