Stor konkurrens om förnybara råvaror till flyg och väg

Biodrivmedel har ökat kraftigt i Sverige på senare år. De svenska skattereglerna har hittills gjort det gynnsamt att ersätta fossila drivmedel. Nu vill flygsektorn satsa på förnybart. Men kostnaderna för förnybara flygbränslen är fortfarande höga och Energimyndighetens nya rapport visar att det finns flera utmaningar för ett kommersiellt genomslag i dagsläget.

Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen att analysera marknaderna för biodrivmedel under 2015. Nu är analysen klar och den innehåller en nulägesbild av biodrivmedelsmarknaderna och ett temakapitel som handlar om förnybara flygbränslen.

Idag är i princip allt flygbränsle fossilt, men på senare tid har flygsektorn tagit initiativ för att driva på utvecklingen av förnybara flygbränslen. Bland annat har ett flertal flygningar med förnybart drivmedel genomförts.

– Det finns flera utmaningar för ett kommersiellt genomslag av förnybara flygbränslen. En utmaning är att förnybart flygbränsle är betydligt dyrare än konventionellt flygfotogen, säger Rebecka Bergström, handläggare på Energimyndigheten.

I debatten lyfts ofta att produktionskostnaden kan minska när storskalig produktion kommer igång. Storskalighet kan sänka kostnaderna, men kostnaden är också beroende av råvarupriset. Råvaran i flera förnybara flygbränslen är den samma som används för ersättning av fossil diesel i vägtransporter. Det är redan konkurrens om de här råvarorna och en större efterfrågan från flygsektorn kan komma att öka konkurrensen ytterligare.

– Det innebär att förnybara flygbränslens eventuella genombrott på marknaden påverkas av vägtransporternas användning av biodrivmedel, säger Sofie Engberg, utredningsledare för rapporten.

Energimyndigheten har skrivit en rapport om biodrivmedelsmarknaderna varje år sedan 2011. Syftet med rapporterna är att ge ett kunskapsunderlag om marknaderna för biodrivmedel gällande till exempel prisutveckling, teknik, marknadsaktörer, råvaror och styrmedel. Varje rapport har också ett temakapitel med en fördjupning i en aktuell marknadsfråga.