Strategi för ökad användning av solel

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 17 oktober 2016.

Strategin ska peka på möjliga insatser på kort och lång sikt för att underlätta en utbyggnad på ett samhällsekonomiskt effektiv sätt, samt identifiera hinder och möjligheter för den fortsatta introduktionen av solel.

Energimyndigheten ska också ta fram ett förslag till hur en heltäckande statistik för installation av solceller och tillförsel av el från solceller ska kunna tas fram.

Förslaget till strategi ska delredovisas den 28 mars 2016. Kompletterande analyser och förslag till heltäckande statistik för solel ska redovisas senast den 17 oktober 2016.

Läs mer på regeringens webbplats.

Kontakt Energimyndigheten

Solcellsteknik: Sara Malmgren, handläggare Avdelningen för forskning och innovation, tfn: 016 – 544 20 29 sara.ma...@energimyndigheten.se

Statistik och förnybar elproduktion: Gustav Ebenå, chef på enheten för förnybar el, Analysavdelningen tfn: 016 – 544 21 23 gustav...@energimyndigheten.se

Frågor om uppdraget: Mikael Fjällström, chef enheten för affärsutveckling, Tillväxtavdelningen tfn: 016 - 544 20 64 mikael.fj...@energimyndigheten.se