Utsläpp från 800 000 bilar undveks 2014

Användningen av biodrivmedel i Sverige uppgick under 2014 till 11,7 TWh. Det ledde till att utsläpp om 2,3 miljoner ton koldioxid kunde undvikas, jämfört med om fossila drivmedel hade använts. 800 000 bensindrivna bilar släpper ut motsvarande mängd koldioxid varje år.

Undvikta utsläpp i transportsektorn till följd av användningen av biodrivmedel ökar varje år. Den totala användningen av biodrivmedel uppgick under 2014 till 11,7 TWh, en ökning med 2 TWh sedan 2013. Detta kan jämföras med den totala energianvändningen för inrikes transporter som ligger omkring 90 TWh.

Hur stora utsläpp av koldioxid som kan undvikas påverkas av volymen biodrivmedel som används i kombination med biodrivmedlens klimatprestanda.

– Biodrivmedel har en mindre klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel, minst 35 procent lägre än fossila motsvarigheter. Men de flesta biodrivmedel som används uppvisar mycket bättre värden än så, säger Emmi Jozsa på Energimyndigheten.

Figuren nedan visar hur den genomsnittliga klimatprestandan har utvecklats sedan 2011 för de fyra vanligaste biodrivmedlen. Klimatprestandan beräknas i enlighet med regelverket i förnybartdirektivet och Energimyndighetens föreskrifter.

HVO, vätebehandlad olja, är det biodrivmedel som bidrar till störst andel undvikta utsläpp. Det beror både på en hög klimatprestanda och att stora mängder av drivmedlet använts. Under 2013 och 2014 har det dock uppvisat sämre klimatprestanda på grund av ökad användning av HVO från palmolja.

Etanolens bidrag har minskat jämfört med 2013, vilket beror både på mindre mängder etanol som använts men även på en försämrad klimatprestanda. FAME, fettsyrametylester, bidrar också nämnvärt till undvikta utsläpp på grund av stora mängder men har den lägsta klimatprestandan. Biogas bidrar mindre till de totala undvikta utsläppen, men uppvisar höga reduktioner av utsläpp per energienhet, hela 72 procent lägre utsläpp än fossil motsvarighet.

Om hållbarhetskrav för biodrivmedel

Sedan 2011 har hållbarhetskrav funnits för biodrivmedel i Sverige. De största hållbarhetsriskerna med biodrivmedel har omhändertagits genom införandet av hållbarhetslagen (2010:598). Kraven som ställs är att produktionen av biodrivmedel inte har förstört områden i världen med stora kolförråd såsom regnskogar eller områden med hög biologisk mångfald såsom våtmarker och savanner. Dessutom kan biodrivmedlen spåras hela vägen tillbaka till den mark där biomassan har odlats samt kräver minst 35 procent reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med fossilt drivmedel.

Beräkning av bilars utsläpp

Utsläppen från en bensinbil har beräknats med hjälp av genomsnittlig körsträcka/år (SCB), genomsnittlig bensinförbrukning (Energimyndigheten) och energiinnehåll i bensin (SPBI). Utsläppsfaktorn 83,8 g CO2ekv/MJ har använts vilket är utsläppen för den fossila motsvarigheten till biodrivmedel, enligt förnybartdirektivet.