Utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

I regleringsbrevet för 2015 får Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla den svenska strategin för energieffektivisering vid renoveringar.

I Energimyndighetens regleringsbrev för 2015 beskrivs uppdraget på följande sätt:

Statens energimyndighet och Boverket ska tillsammans utarbeta ett förslag till utvecklad och framåtblickande nationell strategi för energieffektiviserande renovering av det nationella beståndet av bostadshus och kommersiella byggnader, både offentliga och privata.

Förslaget ska bygga vidare på den nationella strategi som regeringen antog i april 2014 och omfatta de delar som krävs enligt energieffektiviseringsdirektivet. Myndigheterna ska analysera konsekvenser av olika styrmedel, inklusive styrmedel som ökar renoveringstakten, samt andra frågor av betydelse för att det nationella byggnadsbeståndet ska kunna energieffektiviseras, till exempel tillgång till kvalificerad personal.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 december 2015.