Allt fler elkunder väljer avtal med rörligt pris

Under de senaste åren har allt fler av Sveriges elkunder valt avtal med rörligt pris, och denna avtalsform är den vanligaste i Sverige sedan slutet av 2013. Det framgår av ny statistik från Energimyndigheten.

Sett över tid har andelen med rörligt avtal ökat betydligt. Andelen uppgick under december 2015 till 47 procent, och motsvarande siffra var 22 procent under december 2008. Under samma period har andelen med anvisat avtal minskat avsevärt, och uppgick till 14 respektive 35 procent under december 2015 och december 2008*. Andelen med tidsbundna avtal har minskat något över tid, och uppgick under december 2015 till 31 procent. Motsvarande andel år 2008 var 37 procent.

- Det är en följd av de låga elpriserna under de senaste åren och att kundmedvetenheten och insikten att det går att spara pengar på att välja rätt elprisavtal har ökat, säger Daniel Andersson, analytiker på Energimyndigheten.

Figur: Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp, 2008-2015.

Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp, 2008-2015

Allt fler hushållskunder byter elleverantör

Antalet hushållskunder som byter elleverantör har ökat med cirka 63 procent från år 2004 till år 2015. Under december 2004 bytte knappt 26 700 hushållskunder elleverantör, medan motsvarande siffra i december 2015 var 43 600.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Mer om statistiken finns att läsa i publikationen "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2015" EN 24 SM 1601.

* 2016-04-01 Korrigering av pressmeddelande. I meningen "Under samma period har andelen med anvisat avtal minskat avsevärt, och uppgick till 14 respektive 35 procent under december 2015 och december 2008" hade årtalen bytt plats i den tidigare publicerade versionen. Andelen med anvisade avtal har under den angivna perioden alltså minskat från 35 procent till 14 procent.