Allt mer förnybart bränsle vid transporter

Andelen förnybart bränsle inom transportsektorn ökar från 15 till 23 procent till 2018, enligt Energimyndighetens nya kortsiktsprognos. Det är framför allt biodieseln HVO som spås öka kraftigt de närmaste åren. En viktig anledning till denna ökning är den skattebefrielse som infördes för HVO i maj 2014. Skattebefrielsen gör att HVO ligger på ungefär samma prisnivå som fossilt diesel.

Den totala energianvändningen för inrikes och utrikes transporter förväntas öka med 3,7 TWh från 2015 till 2018, och uppgår då till 128,5 TWh. Anledningen är framför allt att transportarbetet och antalet personbilar bedöms öka. Mängden HVO ökade mycket under 2015 och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Ökningen beror på ökad låginblandning i fossil diesel, men också på att antalet bussar och tunga lastbilar som kör på ren HVO antas bli fler till 2018.

− Detta beror dels på att HVO blir ett alltmer konkurrenskraftigt bränsle, både i pris och tillgänglighet, och dels på ökade satsningar på miljöarbete inom kommuner och åkerier, säger Erik Olsson på Energimyndigheten. HVO växer just nu snabbare än vi tidigare har trott, men samtidigt är utvecklingen över en längre tidsperiod beroende av att marknaden hittar ytterligare råvaror.

 

Prognosen visar även att energianvändningen inom bostads- och servicesektorn bedöms uppgå till 146 TWh år 2016. Det är en ökning med 10 TWh jämfört med 2015 då den uppgick till 136 TWh.

−2015 var ett varmt år under den tid på året då vi värmer våra hus. 2016 däremot har hittills nästan varit normalvarmt, och därför bedömer vi att energianvändningen för uppvärmning kommer att öka under 2016, säger Lars Nilsson på Energimyndigheten.

Elproduktionen, som uppgick till 158 TWh år 2015, väntas vara relativt konstant under prognosperioden, runt 160 TWh. Fortsatt utbyggnad av vindkraften samtidigt som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 väntas stängas vid halvårsskiftet år 2017 gör att förändringarna är relativt små. Totalt beräknas elproduktionen uppgå till 160 TWh år 2018.

Ordlista

Biodiesel: Ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med fossil diesel eller användas direkt i dieselmotorer. Utgörs i Sverige idag av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.
FAME: Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.
HVO: Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.
Låginblandning: När ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.
Transportarbete: Beskriver förflyttning av passagerare eller gods. För persontrafik innefattar detta antal transporter, reslängd, och antal passagerare. För godstrafik tar man hänsyn till vikten för godset.

Om Energimyndighetens kortsiktsprognos

Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Energimyndighetens kortsiktsprognos hösten 2016 omfattar det svenska energisystemets förväntade utveckling under perioden 2016–2018. Resultaten i prognosen är beroende av antaganden om bland annat ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren. Eftersom de antaganden som ligger till grund för prognosen är osäkra kan den verkliga energianvändningen komma att avvika från prognosen. I rapporten beskrivs även energianvändningen och energitillförseln för år 2015 enligt den senaste tillgängliga kortperiodiska statistiken. Prognosen är kortsiktig och utgör inget underlag för bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet.