Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 16,4 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 13,5 TWh byggts i Sverige och 2,9 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 2 år 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under andra kvartalet 2016 har det tagits i drift 0,4 TWh i Sverige och 0,4 TWh i Norge.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport och beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik.

Energimyndigheten presenterar regelbundet en sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden. Den sammanställning som nu redovisas gäller från 1 juli 2016 finns tillgänglig på sidan för marknadsstatistik. Sammanställningen bygger på offentlig information och presenteras i en excelfil innehållande bland annat projektnamn, förväntad normalårsproduktion, information om anläggningen är under konstruktion och planerad drifttagning.

Mer information om sammanställningen om planerade projekt finner du på webbsidan för information om planerade projekt.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcer...@energimyndigheten.se.