En fossilfri transportsektor kräver samordning och engagemang

Varför är vi inte fossilfria idag? Hinder och utmaningar beskrivs i en nulägesrapport som lämnas in till Regeringskansliet idag.

Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.

Nulägesbeskrivningen beskriver exempel på hinder och utmaningar till varför transportsystemet inte är fossilfritt idag men också pågående strategiskt arbete inom transportområdet.

Kristina Holmgren, Energimyndigheten, projektledare för samordningen av arbetet med att ta fram en nationell strategi på området:

- Transportsystemet är komplext och många olika aktörer är involverade. För att samordna omställningen till fossilfrihet tror vi att det krävs en gemensam problemformulering och förståelse för olika drivkrafter inom transportsektorn. Som ett underlag för oss myndigheter i det fortsatta arbetet med strategin, och för att komma vidare med hur omställningen ska gå till, har vi sammanställt exempel på hinder till varför transportsektorn inte redan är fossilfri idag.

Det krävs förändringar på alla nivåer

För att ställa om transportsektorn behöver det ske förändringar på alla nivåer, såväl internationellt som nationellt och inte minst på lokal och regional nivå. Särskilt eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet, både vad gäller möjligheterna att ställa om såväl person- som godstransporterna.

- Rådigheten, främst hos offentliga aktörer, ser olika ut på olika nivåer och är något vi har belyst i nulägesbeskrivningen, säger Rebecka Marklund, Energimyndigheten, biträdande projektledare i uppdraget.

För att hämta in andra aktörers förslag på insatser för omställningen till en fossilfri transportsektor ordnades under våren 2016 ett "Öppet forum". Nulägesbeskrivningen innehåller en sammanställning av inlämnade förslag.

Fortsatt dialog

Dialogmöten med olika aktörer hålls under hösten för att hämta in ytterligare synpunkter och förslag för att nå en fossilfri transportsektor.

Den nationella strategin för omställningen till fossilfrihet ska redovisas till Regeringskansliet den 28 april 2017.

Rapport:

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

Mer information:

Mer information om uppdraget att samordna arbetet med en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet.