Energimyndigheten i samarbete om ny GreenTech riskkapitalfond

Energimyndigheten är samarbetspartner till Almi Invest som utsetts till förvaltare av en ny grön riskkapitalfond inom det nationella strukturfondsprogrammet. GreenTech-fonden har ett kapital på totalt 650 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 25 procent.

Syftet med den nya fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan tillgång och efterfrågan på riskkapital till innovativa företag med produkter och tjänster som bidrar till reducering av klimatgaser.

– Det här är ett stort steg i omställningen till ett hållbart energisystem. Som delfinansiär och samarbetspartner i nya GreenTech-fonden kommer vi att kunna bidra med både expertis och inflöde av investeringsobjekt på ett sätt som styrker tillväxt, innovationer och svenska exportmöjligheter, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Den gröna riskkapitalfonden är ett unikt sammarbete där två kompetenser ska mötas för att främja tillväxt och omställningen av energisystemet och för att bidra till att nå klimatmålen.

Almi Invest tillför en gedigen erfarenhet från investeringsverksamhet i tidiga skeden, lokal närvaro via de regionala fonderna och erfarenhet från regionalfondsfinansierade fondprojekt. Energimyndigheten bidrar, förutom med kapital, både med sin tekniska expertis och också sin erfarenhet från affärsutveckling inom sektorn såväl som med inflöde av investeringsobjekt.

Fonden riktar sig till små- och medelstora företag som erbjuder produkter och tjänster med en klimatgasreducerande effekt. Investeringar kommer att göras inom områden såsom förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk. Kapitalet ska investeras i ett 50-tal bolag fram till 2023.

Medfinansiärer till fonden är förutom Energimyndigheten även Almi Företagspartner, Almi Invest och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Om Energimyndighetens affärsutvecklingsverksamhet

Energimyndigheten beviljar varje år stöd på cirka 1,5 miljarder kronor. Omkring 100 miljoner kronor av dessa går till stöd av kommersialisering av svensk miljö- och energiteknik. 10-15 företag delar på stödet, efter att ha genomgått en affärsmässig, juridisk och teknisk granskning. Processen leds av affärsutvecklare som årligen granskar 150 projektförslag. Sedan starten 2006 har affärsutvecklingsverksamheten beviljat cirka 700 miljoner kronor i stöd till 87 bolag, varav sju stycken idag har börsnoterats.

Exempel på bolag som finansierats med affärsutvecklingsstöd

Exeger – utvecklar ny typ av billiga solceller för fasader och konsument-elektronik. Kan ersätta batterier helt i många produkter.

Applied Nano Surfaces – utvecklar en metod för minimering av friktionsförluster och därmed energiförbrukning i mekaniska system.

Climeon – omvandlar mycket effektivt spillvärme i låga temperaturer till elektricitet.

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Energimyndigheten är Sveriges största finansiär av forskning, innovation och kommersialisering inom miljö- och energitekniksektorn och nationell expertmyndighet inom hållbara energisystem Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd av oss, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.

Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.