Förslag till vägval av styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel

Idag lämnar Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt in ett förslag till utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att öka användningen av biodrivmedel i bensin och diesel till Regeringskansliet.

Förslaget innebär att regelverket bör utformas genom en reduktionsplikt för att minska utsläppen av växthusgaser för de drivmedel som levereras till den svenska marknaden.

Reduktionsplikten bör inledningsvis fokusera på låginblandning och ha separata kvoter för bensin och diesel. Utöver reduktionsplikten föreslås höginblandade biodrivmedel stödjas fortsatt via skattebefrielse.

Förslaget belyser också vikten av att inte öka den administrativa bördan för branschen och föreslår därför att reduktionsplikten baseras på befintlig rapportering. Utöver detta beskrivs också vissa detaljer i utformningen av reduktionsplikten, exempelvis vilka kvalitéer drivmedel som bör inkluderas, flexibilitet inom systemet och hur målsättningen bör utformas.

Emmi Jozsa, Energimyndigheten:

- Vår förhoppning är att detta kan vara ett viktigt underlag i regeringens fortsatta arbete för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar på vägen mot fossilfrihet och för utvecklingen av ett hållbart energi- och transportsystem.

Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa.

Rapporten:

Förslag till vägval av styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel

Förslaget ingår som en del i arbetet med en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet som ska redovisas till Regeringskansliet den 28 april 2017.

Mer information om uppdraget att samordna arbetet med en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet