Förutsättning för energieffektiva renoveringar

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering. En viktig förutsättning för att fler energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras är att fler renoveringar genomförs. Samtidigt visar underlaget att det finns flera stora utmaningar för det nationella byggnadsbeståndet.

En av utmaningarna handlar om de kommande årens stora investeringsbehov för att renovera byggnader som tillhör miljonprogrammet. Den nuvarande omfattningen på renoveringar har resulterat i uteblivna investeringar i renovering av flerbostadshusbeståndet på mellan 5 och 20 miljarder kronor varje år, något som lett till att vi idag har en renoveringsskuld.

I utredningen har en kartläggning av hinder för renoveringar genomförts. Utifrån kartläggningen är bedömningen att lönsamhetsproblemet är det största hindret för renovering. Det stora behovet av nybyggda bostäder kan också hindra investeringar i renovering av det befintliga beståndet.

Utredningen visar i sina scenarier på ett antal styrmedel som kan förbättras för att underlätta för energieffektiva renoveringar. Det handlar bland annat om att öka kunskapen hos ett flertal aktörer om hur till exempel boendedialoger kan användas, förbättrade energideklarationer och ökad kunskap om energireglerna.

Rapporten visar också att utöver minskad energianvändning kan renoveringar leda till fler positiva effekter. Några av effekterna är en minskad förekomst av astma och sjuka-hussyndrom till följd av ett förbättrat inomhusklimat, hälsoeffekter av förbättrad luftkvalitet tack vare minskade utsläpp av kväve- och svaveloxider (NOx och SOx) och små partiklar samt bättre livskvalitet i bostadsområdet.

Uppdatering av befintlig nationell strategi

Boverket och Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att ta fram underlag till en uppdatering av den nationella strategin för energieffektiviserande renovering. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2016.