Högsta energianvändningen för transporter sedan 2010

Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Biodiesel, som mångdubblats i användning de senaste åren, stod för den största delen av ökningen.

Under 2015 ökade energianvändningen i transportsektorn för andra året i rad och uppgick till 124,8* TWh. Ökningen markerar en tydlig vändning i sektorns energianvändning, som mellan 2010 och 2013 kraftigt minskade från 127,0 TWh till 119,9 TWh.

Energianvändning för inrikes transporter 2015, per transportslag

Dieselfordon har fortsatt att öka i popularitet samtidigt som bensin- och etanoldrivna fordon har fortsatt att minska i antal. Detta speglas i dieselanvändningen, som följer en starkt uppåtgående trend. Ökningen i fossil dieselanvändning har däremot mattats av de senaste åren. Idag är det främst en växande andel låginblandad biodiesel som står för ökningen.

Inom vägtransporter har total fossil energianvändning minskat i flera år samtidigt som biodrivmedel har ökat. Det snabbast ökande drivmedlet under 2015 var HVO, en syntetisk diesel som är producerad från rest- och avfallsprodukter.

– Tillgången på avfall är begränsad, vilket gör att produktionen av HVO inte kommer att kunna växa obehindrat, säger Erik Olsson vid Energimyndigheten.

Utöver låginblandning i fossil diesel används ren HVO i bussar och tunga lastbilar.

Förnybartdirektivets mål redan nått

Sverige har redan uppnått förnybardirektivets mål om tio procent förnybar energi i transportsektorn med god marginal. I denna rapport beräknas den preliminära andelen förnybar energi, enligt direktivets beräkningsmetod, uppgå till 23,7* procent under 2015.

Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Förändringar av energianvändning i denna sektor har stor betydelse för hur Sverige kan nå energi- och klimatmål i framtiden. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta vid år 2030 hör till ett av dessa mål. För att belysa hur energianvändningen förändras i sektorn ger Energimyndigheten ut denna årliga rapport.

Läs hela rapporten.

*Siffran har korrigerats 2016-06-13.

Ordlista:

Biodiesel – ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med fossil diesel eller användas direkt i dieselmotorer. Utgörs i Sverige idag av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.

FAME - Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.