Många vill bidra till strategi för fossilfri transportsektor

Omkring 100 bidrag kom in under öppet forum, som pågick 14 april till 27 maj. Nu ska bidragen sammanställas och vara en del i underlaget till fortsatt dialog med myndigheter, bransch och övriga aktörer.

Under perioden 14 april till 27 maj anordnade Energimyndigheten ett öppet forum, med möjlighet för aktörer att komma med bidrag i arbetet med en strategi för omställningen till fossilfri transportsektor. Detta är en del i det samordningsuppdrag som Energimyndigheten har fått tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket med flera.

Totalt skickades omkring 100 bidrag in. Branschorganisationer, myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, intresseorganisationer och forskare vara några av de aktörer som lyfte fram sin syn på hur arbetet med omställningen bör gå till. Energimyndigheten vill rikta ett stort tack till alla er som så engagerat bidragit och som även så tydligt visat att ni vill vara involverade i det fortsatta arbetet.

De inkomna bidragen kommer nu att sammanställas under sommaren och bli en del i underlaget till den första delredovisningen till regeringskansliet i höst. Bidragen kommer också att användas som underlag för vidare dialoger.

- Det är mycket positivt att så många vill bidra i arbetet då det kommer att krävas deltagande från alla aktörer i samhället för att uppnå fossilfrihet i transportsektorn. Det är en fantastisk möjlighet vi har fått att ta oss an denna utmaning med att samordna arbetet med en omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Nu ska vi sammanställa alla inkomna synpunkter och efter sommaren kommer vi att ta dialogen vidare med aktörer i samhället säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Har du frågor om uppdraget att ta fram en strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor:

Kristina Holmgren, projektledare Energimyndigheten

Rebecka Marklund, biträdande projektledare Energimyndigheten